شنبه, 30 فروردين, 1393


شما در اين صفحه هستيد >> رزومه  >  پایان نامه ها  >  پایان نامه های مشاوره شده  

پایان نامه های مشاوره شده

1.    بهزاد، سلمانی. (1391). اثربخشی درمان فراشناختی در راهبردهای نظم‌جویی شناختیِ هیجان، سندرم شناختی توجهی، باورهای فراشناختی، فرانگرانی و علایم بیماران مبتلا به اضطراب فراگیر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

2.    بابایی، زهرا. (1391). تأثیر آموزش مهارت نظم جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان افراد در حال پرهیز از مواد افیونی: مطالعه­ی تک آزمودنی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

3.    دهقان منشادی، سعیده سادات (1390). رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزند پروری ادراک شده با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.

4.    فهیمه گلپایگانی. (1389). بررسی رابطه‌ی میان تعهد به مدرسه، جو روانی- اجتماعی مدرسه و نگرش به مواد با مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا.

5.    علایی خرائم، رقیه. (1389). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

6.    صیادی سعید (1387). بررسی مدل علّی تیپ‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روان‌شناختی با رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

7.    گنجی معصومه. (1388). مدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سلامت روان در امدادگران حوادث گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران  

8.       آهنی، رضا. (1388). بررسی اختلالات رفتاری در کودکان افراد مصرف کننده مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

9.    بختیاری نژاد، احمد. (1388). بررسی ارتباط سبک‌های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگه‌دارنده متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

10.  عسگر پور، علی. (1388). بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به هرویین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

11.  بیگی علی. (1388). بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی، امیدواری و استرس در معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران.

پایان نامه های مشاوره شده

1. بابایی، زهرا. (1391). تاثیر آموزش مهارت نظم­جویی هیجان در وسوسه و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان افراد در حال پرهیز از مواد افیونی: مطالعه­ی تک آزمودنی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

2. دهقان منشادی، سعیده سادات (1390). رابطه بین طرح‌واره های ناسازگار اولیه و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.

3. فهیمه گلپایگانی. (1389). بررسی رابطه‌ی میان تعهد به مدرسه، جو روانی- اجتماعی مدرسه و نگرش به مواد با مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه الزهرا.

4. علایی خرائم، رقیه. (1389). مدل روابط علی عواملی خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

5. صیادی سعید (1387). بررسی مدل علّی تیپ‌های شخصیتی (پنج عامل بزرگ)، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روان‌شناختی با رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

6. گنجی معصومه. (1388). مدل علی استرس شغلی خود کارآمدی و سلامت روان در امدادگران حوادث گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران 

7. آهنی، رضا. (1388). بررسی اختلالات رفتاری در کودکان افراد مصرف کننده مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران.

8. بختیاری نژاد، احمد. (1388). بررسی ارتباط سبک‌های مقابله با استرس و منبع کنترل سلامت با عود اعتیاد در افراد معتاد به مواد مخدر تحت درمان نگه‌دارنده متادون. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران

9. عسگر پور، علی. (1388). بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی در افراد وابسته به هرویین. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران

10. بیگی علی. (1388). بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی، امیدواری و استرس در معتادان گمنام و معتادان استفاده کننده از متادون. پایان نامه              کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه خوارزمی تهران